Regels m.b.t. beroepscode

schilderij In onze praktijk komt u in behandeling bij een BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ- psycholoog. Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement is van kracht. Onze praktijk voldoet aan de wettelijk voorgeschreven kwaliteitsnormen en -eisen.

Wat u in de behandeling vertelt, blijft strikt vertrouwelijk. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar ons heeft verwezen. Standaard informeren wij uw huisarts na het zgn. adviesgesprek waarin met u het behandelplan werd doorgesproken (dit wordt vastgelegd in een door beiden ondertekend behandelcontract). Na het afrondende evaluatiegesprek ontvangt uw huisarts een eindrapportage. Als u dergelijke rapportages niet wenst dan dient u dat expliciet aan te geven. Voor elke andere berichtgeving of overleg met andere behandelaren wordt vooraf uw toestemming gevraagd. Tijdens intercollegiaal overleg en supervisie worden dossiers enkel anoniem ter bespreking voorgelegd.

Uw ziektekostenverzekering heeft uw administratieve gegevens nodig om de ziektekosten te kunnen vergoeden. Deze gegevens worden vervat in de zgn. DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting). Hierin wordt vermeld: het aantal contacten dat u hebt gehad en welke therapievorm is geboden. Dit geldt niet voor cliënten die na 1 januari 2018 met hun behandeling starten, aangezien er dan geen sprake meer is van gecontracteerde zorg.

Van iedere cliënt wordt een persoonlijk dossier aangelegd. De therapeut beheert dit dossier en bewaart het na afronding van de behandeling nog 15 jaar (d.i. de wettelijke bewaartermijn). Hiervan kan worden afgeweken op schriftelijk verzoek van de cliënt. Onze digitale dossiers worden bijgehouden in Incura. De systeembeheerder zorgt voor de beveiliging van de gegevens.

De praktijk wordt secretariëel/administratief ondersteund; de secretaresse/praktijkmedewerkster is eveneens gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Tijdens vakanties wordt de praktijk waargenomen door een of meerdere leden van de regionale intervisiegroep.